Ks. Bogdan Giemza o najnowszej publikacji

XVIII Niedziela Zwykła, 31.07.2022 r.
1 sierpnia 2022
Intencje Mszy Świętej, 08.08.2022 r. – 14.08.2022 r.
7 sierpnia 2022

                                                                          

Sport jest darem Bożym

O duchowym wymiarze sportu w życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II opowiada ks. Bogdan Giemza, salwatorianin.

 Ks. Łukasz Romańczuk: Skupił się Ksiądz na życiu i nauczaniu św. lana Pawła II w kontekście sportu. Dlacze­go podjął się Ksiądz tego tematu?

Ks. Bogdan Giemza: Bodźcem do rozpoczęcia pracy nad tym tematem były dwie rzeczy. Po pierwsze było to osobiste zainteresowanie sportem, które zaszczepił we mnie mój zmar­ły brat. I tak zostało do dzisiaj. Jemu także dedykowałem tę książkę. Dru­gim elementem był czynnik nauko­wy i zainteresowanie papieża Polaka sportem i ilością dokumentów wyda­nych przez Ojca Świętego.

Gdy poruszany jest temat: św. Jan Paweł II i sport, możemy usłyszeć, że w młodości grał na bramce, był kibi­cem Cracovii czy jeździł na nartach. Na co szczególnie zwracał uwagę Oj­ciec Święty?

Papież w swoich dokumentach i homiliach kładzie nacisk na ewan­gelizację oraz wychowawczy cha­rakter sportu. W przemówieniach odwoływał się do swoich doświad­czeń, spotkań ze sportowcami czy młodzieżą sportową. Podkreślał tak­że pozytywny wymiar sportu. Był to dominujący element w warstwie wychowawczej, ukazujący, czym jest sport i jaki ma wpływ na czło­wieczeństwo. Potwierdzeniem tego są słowa użyte podczas jubileuszu w roku 2000, że sport jest darem Bożym. To pokazuje, jak papież spo­strzegał sport. W kwestii ewangeli­zacyjnej odnosił się do różnych grup sportowych. W ciągu całego ponty­fikatu spotykał się z przedstawicie­lami różnych dyscyplin sportowych, począwszy od międzynarodowych federacji, reprezentacji narodowych, klubów sportowych. Nie brakowało także indywidualnych spotkań z mi­strzami świata czy krajowymi czempionami. Ojciec Święty znajdował czas także dla osób, które amatorsko uprawiają sport. Mimo że każde spo­tkanie było pełne radości, to nie za­brakło także ze strony Ojca Świętego poruszenia trudnych spraw występu­jących w sporcie.

.. Jak powiązać sport i wiarę? ]ak re­ligijność wpływa na sportowców?

Sport i wiara się zazębiają. Przykła­dem są, chociażby Igrzyska Olimpij­skie albo Listy św. Pawła. Apostoł Na­rodów używa w Liście do Koryntian czy do Tymoteusza odpowiednich

dla sportu twierdzeń i porównań. Pomagają one dotrzeć z Ewangelią do środowisk sportowych. Poza tym wielu sportowców podkreśla swo­ją wiarę i wiele takich pozytywnych przykładów moglibyśmy podawać. Wśród nich są sportowcy zaangażo­wani w akcję: „Nie wstydzę się Jezu­sa”. Warto podkreślić, że sport i religia pełnią ważną rolę w wymiarze społecznym.

.. Czego może się spodziewać czytel­nik, biorąc do ręki książkę?

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza ukazuje korzenie zaintere­sowania sportem przez Jana Pawła II. Wielu teoretyków sportu podkreśla wkład papieża w rozwój i promocję sportu. Jest to ujęte w dużym skrócie, ale wybrane zostały najważniejsze elementy. Drugą część stanowi zbiór wybranych 50 przemówień czy też li­stów skierowanych do sportowców. Ukazuje to szerokie spektrum zain­teresowań Jana Pawła II. Jest taka historia z 1960 r„ gdy Karol Wojty­ła był już biskupem, wykryto u niego nieuleczalną chorobę i jeden z leka­rzy doradził mu regularną aktywność fizyczną, co miało pozwolić na zatrzy­manie choroby.

 

Modlitwa w intencji sportowców

Panie Jezu Chryste, pomagaj sportowcom być Twoimi przyjaciółmi i świadkami Twojej miłości

Pomagaj im wkładać tyle samo wysiłku w osobistą ascezę co w sport;

wspomagaj ich w dążeniu do harmonijnej

i spójnej jedności ciała i duszy.

Niech będą dla tych, którzy ich podziwiają, wartościowymi wzorami do naśladowania. Pomagaj im. aby byli zawsze atletami ducha i mogli zdobyć Twoją bezcenną nagrodę; wieniec niewiędnący i trwający na wieki Amen!

 „Niedziela wrocławska”  nr 31/2022